Posao u MKF MI-BOSPO

MI-BOSPO je mikrokreditna fondacija koja omogućava pristup kreditima i nefinansijskim uslugama stanovništvu. Za daljni razvoj uspješnog poslovanja, pozivamo vas da se javite na
PONOVLJENI OGLAS
za prijem u radni odnos na radno mjesto
KREDITNI ANALITIČAR, Ured u Tesliću, jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zaključuje u trajanju četiri (4) mjeseca sa mogućnošću produžetka radnog odnosa na dvanaest (12) mjeseci, odnosno na neodređeno vrijeme.
Obavezan probni rad  mjesec dana.

Pored zakonom propisanih uslova za obavljanje poslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:
- SSS ili VŠS ili VSS,
- poznavanje rada na računaru Word i Excel
- vozačka dozvola B kategorije
- prednost imaju kandidati sa opštine Teslić

Lične kvalitete: izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja.

Obrazac za prijavu i opis posla se mogu preuzeti u uredu MKF MI-BOSPO u Tesliću, ulica Stevana Sinđelića bb i na web portalu posao.ba.
Više informacija možete dobiti na našem štandu na „Mini sajmu zapošljavanja i karijera“ koji će se održati 25. juna u Doboju na Fakultetu za ekonomiju i menadžment - Slobomir P. Univerzitet, ul. Svetog Save 1. 

Popunjen obrazac 'Prijava za zaposlenje', kopija dokaza o stručnoj spremi i kopija vozačke dozvole se dostavljaju:

1.    lično u centralu ili MKF MI-BOSPO ured u Tesliću

2.    putem pošte na adresu: MKF MI-BOSPO Tuzla
Ulica Bosne srebrene bb
75000 Tuzla

3.    na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

 

 

PRIJAVA ZA ZAPOSLENJE

 

Informacije o kandidatu

 

Prezime

Ime

Datum prijave

 

Adresa

 

Grad

Država

Poštanski broj

 

Telefon

Mobitel

e-mail

 

 

JMBG

 

Da li posjedujete vozačku dozvolu i od kada

 

Pozicija i ured za koji se prijavljujete

Očekivana

plata

 

Da li ste državljanin Bosne i Hercegovine?

DA

NE

 

Da li ste već radili za MI-BOSPO?

DA

NE

Ako da, kada?

 

 

Obrazovanje

 

NAZIV SREDNJE ŠKOLE

Grad

 

Od

Do

Da li ste završili školovanje?

DA

NE

Stručna sprema

 

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Grad

 

Od

Do

Da li ste završili školovanje?

DA

NE

Stručna sprema

 

OSTALO

 

Od

Do

Da li ste završili školovanje?

DA

NE

Stručna sprema

 

 

PrethodnA zaposlenjA

 

Naziv firme

Telefon poslodavca

 

Adresa

Nadređena osoba

 

Period zaposlenja

Od

Do

 

Pozicija na kojoj ste radili

Početna plaća

KM

Završna plaća

KM

 

Odgovornosti

 

Razlog prekida

 

Možemo li se obratiti vašoj prijašnjoj nadređenoj osobi za preporuke?

DA

NE

 

Naziv firme

Telefon poslodavca

 

Adresa

Nadređena osoba

 

Period zaposlenja

Od

Do

 

Pozicija na kojoj ste radili

Početna plaća

KM

Završna plaća

KM

 

Odgovornosti

 

Razlog prekida

 

Možemo li se obratiti vašoj prijašnjoj nadređenoj osobi za preporuke?

DA

NE

 

 

PREPORUKE

 

Nabrojite tri stručne reference.

 

Puno ime i prezime

Odnos

Naziv firme i pozicija na kojoj radi

Telefon

 

 

Puno ime i prezime

Odnos

 

Naziv firme i pozicija na kojoj radi

Telefon

 

 

Puno ime i prezime

Odnos

Naziv firme i pozicija na kojoj radi

Telefon

 

 

Mikrokreditna fondacija 'MI-BOSPO' Tuzla se obavezuje da će sve dostavljene podatke o osobi koja se prijavljuje za posao čuvati i koristiti na način koji je propisan Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Ukoliko uz ovu prijavu prilažete i neke druge dokumente, molimo Vas da priložite kopije jer se ne obavezujemo da ćemo dokumentaciju vratiti.

Ne snosimo odgovornost ukoliko Vas prilikom kontaktiranja ne budemo mogli dobiti na navedene brojeve telefona.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove raspisane oglasom neće biti obavještavani.

Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Svojim potpisom izjavljujem da sam svjestan/na posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka i izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci koje sam naveo/la u prijavi istiniti, potpuni i tačni.

Razumijem da lažni i zavaravajući podaci u mojoj prijavi ili razgovoru mogu imati štetne posljedice, koje za rezultat mogu imati prestanak Ugovora o radu i prestanak radnog odnosa.

 

Datum:

Potpis:

 

OPIS POSLA KREDITNOG ANALITIČARA

 

1. Identifikuje dobre klijentice i vrši promociju MI-BOSPO proizvoda

a. obavlja informativni razgovor sa klijenticama u uredu

b. prepoznaje dobru klijenticu na osnovu metodologije rada

c. popunjava prijavni list za potencijalnu klijenticu

2. Razumije klijenticin biznis

a. poznaje tržište (cijene, ponuda, potražnja, konkurencija)

b. poznaje poslove po djelatnostima

3. Odrađuje korake obrade kredita po metodologiji koju služi prema kreditnoj politici I proceduri

4. Potpisuje zahtjev za isplatu kredita i obrazac za kompletno odobravanje

a. osigurava otplatu

b. prati dospijeća

c. interveniše na kašnjenja po dospijeću u skladu sa kreditnim procedurama

5. Priprema mjesečne planove za izdavanje kredita

a. prati dospijeća za svoj portfolio

b. prati dospijeće zadnjih rata

c. pravi listu klijentica do obima posla

d. izrađuje mjesečni plan

e. dostavlja menadžeru/ici odjela mjesečni plan

6. Osigurava povratak klijentica

a. vrši pravilan odabir klijentica (perspektivne djelatnosti)

b. zadovoljava potrebe klijentica za iznosom sredstava

7. Održava redovan kontakt sa klijenticama

a. obavještava klijentice o svim promjenama u vezi sa isplatom i otplatom kredita

b. organizuje posjete klijenticama i njihovim poslovima za zvanične posjete prema potrebama fondacje

c. organizuje sastanke sa delinkventnim grupama prema dogovoru sa regionalnim menadžerom/icom podružnice

d. komunicira potrebe klijentica prema fondaciji u smislu ažurirane informacije sa tržišta, a na način koji je dogovoren unutar tima

e. organizuje fokus grupe za potrebe analize tržišta

f. vrši anketiranje klijentica prema potrebama MI-BOSPO-a

8. Prema potrebama procesa posla, obavlja i druge aktivnosti

 

 

 

Uspješne priče o klijenticama

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime:
Broj telefona:
Vaša poruka:
Vaša e-mail adresa: